THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

04:08 12/05/2022

CÁC TỜ TRÌNH VÀ BÁO CÁO TẠI ĐHĐCĐ 2022

1/ Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty niên độ tài chính 2021, chi tiết vui lòng xem tại đây

2/ Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty, chi tiết vui lòng xem tại đây

3/ Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022, chi tiết vui lòng xem tại đây

4/ Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2021, chi tiết vui lòng xem tại đây

5/ Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2021 và phê duyệt thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2022, chi tiết vui lòng xem tại đây

6/ Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng vốn (tỷ lệ phát hành 100:95), chi tiết vui lòng xem tại đây

7/ Tờ trình về việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027, chi tiết vui lòng xem tại đây

8/ Tờ trình về việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027, chi tiết vui lòng xem tại đây

9/ Báo cáo của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022, chi tiết vui lòng xem tại đây.

10/ Báo cáo của BKS 2021, chi tiết vui lòng xem tại đây

LIÊN HỆ

TRỤ SỞ CHÍNH:

Địa chỉ: 184 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236 3821240

Fax: 0236 3821310

Email: info@vinatransdn.com.vn

CHI NHÁNH:

HUẾ

Lô 8-2 KQH Xuân Phú, TP Huế.

0234 3848747

0234 3829787

huebr@vinatransdn.com.vn

QUY NHƠN

202-203 Lê Đức Thọ, Quy Nhơn, Bình Định.

0256 3824884 - 0256 3824885

0256 3824886

quynhonbr@vinatransdn.com.vn

HỒ CHÍ MINH

51/10 Giải Phóng, Phường 4, Q.Tân Bình, Hồ Chí Minh.

0918132768

0236 3821310

vphcm@vinatransdn.com.vn